Title Formation of iron compounds in the Quaternary groundwater in Lithuania
Authors Jonas Danguolis Diliūnas
Arūnas Jurevičius
Algirdas Zuzevičius
Publication date 2006
Abstract [eng] Главным источником образования соединений железа являются глинистые и карбонатные породы. По концентрациям железа в подземных водах выделено пять зон.
Abstract [lit] Geležis yra pagrindinis cheminis komponentas, darantis poveikį požeminio vandens išteklių kokybei Lietuvoje. Apie 87% išžvalgytų gėlo požeminio vandens išteklių viršijama higienos norma geležies atžvilgiu (Fe ≥ 0,2 mg/l). Tyrimų tikslas – atskleisti geležies koncentracijų ir migracijos formų susidarymą bei termodinamines sąlygas svarbiausių kvartero vandeningųjų sluoksnių ir kompleksų, naudojamų vandentiekiui, požeminiame vandenyje. Ištirti visi geležies junginių formavimąsi veikiantys komponentai: Fe2+, Fe3+, CO2, O2, H2S, fulvo rūgštys, geležies bakterijos, sulfatus redukuojančios bakterijos, pH, Eh ir kt. (1 lentelė). Cheminių junginių formos požeminiame vandenyje ir jų poveikis migracijos procesams buvo nustatyti termodinaminio skaičiavimo (modeliavimo) metodu naudojant WATEQ4F kompiuterinę programą. Gėlas požeminis vanduo Lietuvoje daugiausia hidrokarbonatinis, pagal pH yra artimas neutraliam. Pagrindiniai geležies šaltiniai požeminiame vandenyje yra priemolis ir karbonatinės uolienos. Pagal dažniausiai pasitaikančias geležies koncentracijų reikšmes požeminiame vandenyje išskirtos penkios geležingumo zonos.
E. documents Download