Title Pacientams suteiktos informacijos apie ligą ir jos eigą vertinimas ligoninėse
Authors Rytė Giedrikaitė
Irena Misevičienė
Irayda Jakušovaitė
Publication date 2007
Abstract [lit] Darbo tikslas. Įvertinti ir palyginti pacientų bei gydytojų nuomonę apie paciento teisės į informaciją apie ligą, medicininių tyrimų duomenis, ligos gydymo metodus bei jų pasekmes užtikrinimą. Tyrimo medžiaga ir metodai. 2006 m. lapkritį – 2007 m. vasarį dviejose Lietuvos apskrityse atliktas tyrimas atsitiktinai atrinkus septynias ligonines. Tyrime dalyvavo visi pacientai, apklausos dieną gydomi vidaus ligų ir chirurgijos profilių skyriuose, ir visi tą dieną skyriuose dirbę gydytojai. Į tyrimą neįtraukti sunkios sveikatos būklės ir neseniai į skyrių paguldyti pacientai. Iš viso išdalytos 494 anketos, iš jų 366 pacientams (atsako dažnumas – 71,3 proc.), 128 gydytojams (atsako dažnumas – 70,3 proc.). Rezultatai. Pusė apklausoje dalyvavusių pacientų (50,9 proc.) nežinojo, kokias teises jiems garantuoja Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas. Tačiau didžioji dalis pacientų manė, kad jiems buvo suteikta informacija apie jų ligą (86,1 proc.), medicininių tyrimų duomenis (76,2 proc.), ligos gydymo metodus (74,2 proc.), galimas teigiamas ir neigiamas gydymo pasekmes (65,2 proc.). Palyginus pacientų ir gydytojų vertinimus apie suteiktą informaciją pacientams, nuomonės išsiskyrė. Gydytojai buvo linkę geriau save vertinti. Daugiau kaip pusė (65,5 proc.) gydytojų pateikia informaciją pacientui apie galimybę pacientui dalyvauti priimant gydymo sprendimus, tačiau pacientai nepakankamai aktyviai (34,4 proc.) dalyvauja priimant sprendimus apie savo sveikatos būklę. Išvados. Lietuvos pacientų informuotumas apie Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą nepakankamas. Tirtose bendrojo pobūdžio ligoninėse daugelio pacientų nuomone, jiems buvo suteikta informacija apie ligą, medicininių tyrimų duomenis, ligos gydymo metodus, gydymo prognozes ir jie ją suprato [...].
Abstract [eng] The aim of the study was to evaluate and compare patients’ and physicians’ opinions about the assurance of patients’ right to information about the disease, the results of medical examination, treatment methods and their outcomes. Material and methods. The study was performed during November 2006 – February 2007 in two counties of Lithuania. Seven hospitals were randomly selected for the study. The participants of the study were all patients who on the day of the inquiry were treated in the departments of internal diseases and surgery and all physicians who worked in these departments on that day. Patients with severe conditions and those who were newly admitted were excluded from the study. In total, 494 questionnaires were distributed, of which 366 were distributed among patients (response rate – 71.3%) and 128 among physicians (response rate – 70.3%). Results. One-half of the inquired patients (50.9%) did not know what rights they are guaranteed by the Republic of Lithuania Law on the Rights of Patients and Compensation of the Damage to Their Health. However, the majority of patients thought that they were provided information about their disease (86.1%), the results of medical examination (76.2%), the methods of treatment (74.2%), and possible positive and negative consequences (65.2%). The comparison of patients’ and physicians’ evaluation of the provided information revealed certain differences. Physicians were inclined to evaluate themselves better. More than one-half (65.5%) of physicians stated that they provided patients with information concerning the possibility for their participation in treatment-related decision-making, but patients did not participate sufficiently actively (34.5% of positive responses) in making heath-related decisions. Conclusions. Patients are not very well informed about the Republic of Lithuania Law on the Rights of Patients and Compensation of the Damage to Their Health [...].
E. documents Download