Title Gydytojų ir pacientų nuomonės apie pasitikėjimą ir konfidencialumą vertinimas
Authors Rytė Giedrikaitė
Irena Misevičienė
Irayda Jakušovaitė
Publication date 2008
Abstract [lit] Darbo tikslas. Įvertinti ir palyginti gydytojų ir pacientų nuomonę apie pasitikėjimą ir konfidencialumą stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Tyrimo medžiaga ir metodai. 2006 m. lapkritį – 2007 m. vasarį dviejose Lietuvos apskrityse atliktas tyrimas atsitiktinai atrinkus septynias ligonines. Tyrime dalyvavo visi pacientai, apklausos dieną gydyti vidaus ligų ir chirurgijos profilių skyriuose, ir visi tą dieną skyriuose dirbę gydytojai. Į tyrimą neįtraukti sunkios būklės ir neseniai į skyrių paguldyti pacientai. Iš viso išdalytos 494 anketos, iš jų 366 – pacientams (atsako dažnumas – 71,3 proc.), 128 – gydytojams (atsako dažnumas – 70,3 proc.). Rezultatai. 94,2 proc. pacientų atsakė, kad jie pasitiki juos gydančiu gydytoju. Pacientų ir gydytojų nuomonė šiuo klausimu nesiskyrė. Viena iš pasitikėjimo tarp gydytojo ir paciento prielaidų yra pagarbus bendravimas. Šio tyrimo duomenimis, 94,2 proc. pacientų mano, kad gydytojai su jais bendrauja pagarbiai, tačiau 62,8 proc. gydytojų mano, kad pacientai su jais bendrauja pagarbiai, o 36 proc. gydytojų nuomone, „iš dalies“. Akivaizdus konfidencialumo ryšys su pasitikėjimu. Šio tyrimo duomenimis, 38,3 proc. pacientų mano, kad informacija apie jų ligą ir medicininių tyrimų duomenis yra įslaptinta, tačiau net 39,5 proc. pacientų šiuo klausimu nuomonės neturėjo. Didžioji dalis gydytojų mano, kad jie užtikrina informacijos konfidencialumą apie paciento sveikatos būklę (97,7 proc.), ligos diagnozę (100 proc.), medicininių tyrimų duomenis (100 proc.), gydymo metodus (97,7 proc.), gydymo prognozę (94,2 proc.). Išvados. Pacientai labai aukštai įvertino pasitikėjimą gydytojais. Tiek pacientai, tiek gydytojai teigiamai įvertino abipusį bendravimą [...].
Abstract [eng] The aim of the study was to compare the opinions of physicians and patients about confidence and confidentiality in inpatient personal healthcare institutions. Material and methods. From November 2006 to February 2007, a survey was performed in seven randomly selected hospitals of two counties of Lithuania. The study included all patients who on the day of the inquiry were undergoing treatment in the departments of internal diseases and surgery, as well as all physicians who were working in these departments on that day. The exclusion criteria were severe health condition and recent admission to the department. In total, 494 questionnaires were distributed; 366 of them were distributed among patients (response rate was 71.3%) and 128 among physicians (response rate was 70.3%). Results. Nearly all inquired patients (94.2%) stated that they trusted their physician. There were no differences between the physicians’ and the patients’ opinions in this respect. Respectful communication is one of the preconditions for confidence between a physician and a patient. According to the findings of our study, 94.2% of patients thought that physicians communicated with them in a respectful manner, whereas according to 62.8% of physicians, patients communicated with them respectfully, and according to 36% of physicians – partially respectfully. Confidentiality was evidently associated with confidence. According to the findings of our study, 38.3% of patients thought that information about their disease and the results of their medical examinations were classified, but as much as 39.5% of patients did not have any clear opinion on this issue. The majority of the physicians thought that they ensured confidentiality of information about their patients’ health status (97.7%), diagnosis (100%), the findings of medical examinations (100%), applied treatment methods (97.7%), and prognosis of treatment (94.2%) [...].
E. documents Download