Title Arterinio kraujospūdžio pulso bangos atspindys nucleus tractus solitarii pulsritminių neuronų impulsų serijose
Authors Vytautas Miliukas
Rimvydas Miliauskas
Nida Rutkauskienė
Publication date 2002
Abstract [lit] Aferentinės skaidulos išš aortos lanko ir miego ančio baroreceptorių pailgosiose smegenyse projektuojasi į nucleus tractus solitarii. ŠŠio darbo tikslas – išštirti ryššį tarp ššio branduolio neuronų aktyvumo ir kraujospūdžio pokyčių aortoje pulso bangos metu. Trumpalaikių eksperimentų, atliktų su 30 triuššių, metu užžfiksuotas 74 pulsritminių neuronų aktyvumas. Tai neuronai, kurie generuoja impulsų serijas sinchronišškai su pulso banga. Gretintos kiekvieno neurono impulsų iššsidėstymo po EKG R dantelio histogramos su suvidurkinta pulso banga 250-yje R-R intervalų. Histogramos parodė, kad daugumos (74 proc.) neuronų impulsinis aktyvumas koreliuoja su pulso banga. Impulsacijos pradžžia atitiko pulso bangos pradžžią, o didžžiausias impulsų dažžnis sutapo su staigiausiu kraujospūdžžio pakilimu pulso bangos metu. Histogramų ir pulso bangos panaššumas rodo, kad pulsritminiai neuronai integruoja aferentinę informaciją, daugiausia gaunamą išš arterinių baroreceptorių.
Abstract [eng] Baroreceptor afferent fibers from the aortic arch and carotid sinus project to the nucleus of solitary tract in the medulla. The aim of this study was to define the relation between the activity of neurons in this nucleus and changes of the blood pressure in the aorta during the pulse wave. Impulses of 74 pulserhythmic neurons, i.e. neurons discharging in bursts of impulses synchronously with the pulse wave, were recorded in acute experiments on 30 rabbits. Impulse histograms triggered by the R wave of the ECG and the averaged pulse wave over 250 consecutive R-R intervals were compared. These post-R histograms showed a close correlation of impulse activity with the pulse wave for most (74%) neurons. The beginning of the burst of impulses corresponded to the beginning of the pulse wave and the highest frequency of discharges coincided with the steepest rise in blood pressure of the pulse wave. The similarity of the histograms to the pulse wave shows that the pulse-rhythmic neurons integrate mostly the afferent input received from the arterial baroreceptors.
E. documents Download