Title Namuose teikiamos integralios pagalbos asmenims, turintiems specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, veiksmingumo įvertinimas
Evaluation of the effectiveness of team-based integrated home care for persons in need of long-term nursing care
Authors Lina Danusevičienė
Abstract [lit] Vienas didžiausių šiuolaikinių iššūkių valstybėms – augantys kaštai sveikatos priežiūrai ir socialiniai globai dėl sparčiai senstančios visuomenės. PSO skatina plėtoti integralią pagalbą, kaip vieną veiksmingiausių būdų šiems iššūkiams įveikti. Eksperimentinė plėtra leidžia analizuoti galimybes ir kliūtis tarpžinybiniam integralumui pasiekti. 2012-2015 m. Lietuvoje buvo įgyvendinama integralios pagalbos asmens namuose plėtros programa. Tyrimo tikslas – atskleisti integralios pagalbos asmens namuose kaip naujos paslaugos nuolatinės slaugos poreikį turintiems pacientams kūrimo ir įgyvendinimo procesus bei įvertinti paslaugos veiksmingumą paslaugų teikėjų ir gavėjų požiūriu. Tyrime taikyta konstruktyvistinė atvejo analizės strategija. Giluminių interviu ir diskusijų grupių būdu duomenys buvo surinkti iš 106 integralios pagalbos paslaugų teikėjų (slaugos, socialinio darbo ir reabilitacijos specialistų) ir 34 paslaugų gavėjų (pacientų ir jų artimųjų). Tyrimo duomenų rinkimas apėmė visas (21- ą) integralios pagalbos pilotinius projektus vykdžiusias savivaldybes. Tyrimas atkleidė, kad integralios programos įgyvendinimo metu buvo sukonstruotas realiai veikiantis komandinis tarpprofesinis bendradarbiavimas tarp glo­bos ir slaugos specialistų, paslaugas koordinuojant ir finansuojant savi­valdybei. Sukurta konsultavimo ir pagalbos slaugančiai artimąjį šeimai paslaugų namuose sistema, leidžianti užtikrinti artimųjų išsekimo prevenciją bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.
Abstract [eng] Longer lifespans and the growing burden of long-term chronic conditions requiring complex interventions demand the transformations of health and social care systems. WHO emphasizes the need to strengthen the development of integrated care. The research on experimental development of integrated care allows to find out the facilitators and obstacles for the intersectoral care. In the years 2012-2015 a program to strengthen the development of integrated care was implemented in Lithuania. The aim of the study was to reveal the processes of creating and implementing integrated team-based home care as a new service, and to evaluate the effectiveness of the service from the viewpoint of the care receivers and the care providers. A constructivist case study strategy was applied. Through in-depth interviews and focus groups, data was collected from 106 service providers (nursing, social work, and rehabilitation professionals) and from 34 service receivers (patients and their caregivers). The data was collected from all (21) municipalities which implemented the integrated care pilot projects. The study revealed that through the process of implementation of the projects, a functioning interdisciplinary team collaboration between nursing and care specialists was created, with municipality coordinating the services. The system of home care services for patients and families was created, providing the prevention of caregiver burnout and allowing combining family and work commitments.
E. documents Download